Næstved Musikforening

Opdateret: 2019-01-02

Webmaster: Jens Due

Medlemskab


Et medlemskab af Næstved Musikforening koster for tiden kr. 500 kr. for en sæson, dog kr. 150 for unge under uddannelse.

Børn ifølge med voksne har gratis adgang til koncerterne.

Medlemskabet giver gratis adgang til alle sæsonens koncerter mod forevisning af medlemskort.

Løssalgsbilletter kan ikke forudbestilles, men skal købes ved indgangen til den enkelte koncert. Prisen vil blive anført i den aktuelle koncertannonce og på foreningens hjemmeside.

Ønsker man at blive medlem, kan det ske ved henvelse til foreningens kasserer (kontakt) samt ved indgangen til en koncert.

Medlemskontingent kan indbetales på Girokonto (Reg.nr. 1551) nr. 3113787  eller ved indgangen til en koncert.

Copyright © : Jens-Thorøe Olsen

GENERALFORSAMLING  DEN  24. MAJ  2018


1

Velkommen

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen 2018.

2

Valg af dirigent

Jørgen Nielsen blev valgt og bekendtgjorde, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

3

Formandens beretning

Søndag den 15. oktober fandt sæsonens første koncert sted i Kompagnihuset. Det blev en specielt god koncert med sangeren Jacob Vad, bas og Elisabeth Holmegaard Nielsen. De fremførte lieder af Schubert, Rimsky-Korsakov, Carl Nielsen og N.W. Gade. Jakob Vad har en smuk stemme. De virkede meget professionelle og ”passede godt sammen”, og jeg husker specielt Elisabeth Holmegaard som en særdeles velspillende pianist.

Søndag den 29. oktober havde vi igen koncert i Kompagnihuset. Denne gang med Eskær trioen, som spillede musik af Beethoven, Anders Nordentoft og Mendelssohn. Det er jo en meget kendt og veletableret trio, og de skuffede bestemt ikke. Salen var næsten fuld.

Søndag den 5. november blev det mere internationalt. Her havde vi besøg af trio Arizzo fra München. Det var tre velspillende herrer som fremviste deres høje professionelle niveau på henholdsvis obo, klarinet og fagot. Vi fik hørt Bachs Goldberg-variationer, Mozarts Divertimento i B-dur, Suite d’apres Corrette af Darius Milhaud samt Divertissement for obo klarinet og fagot af Erwin Schulhoff. Noget af denne musik er ikke så kendt. Måske var det grunden til, at der ikke var så mange tilhørere til koncerten den dag.

Søndag den 26. november havde vi koncert med en gammel kending i foreningen: pianisten Nina Kavtaradze. Hun spillede musik af Beethoven, Mozart, Liszt og Schumann. Hun er en meget ilter og meget temperamentsfuld pianist, der som født russer og russiskuddannet kan sit kram, så at sige, så det blev en meget livlig koncert. For fuld sal.

Søndag den 28. januar havde vi vor nytårskoncert. Den blev lidt anderledes end forventet, da Ensemble Storstrøm, som skulle have spillet for os, blev ramt af sygemelding fra Gunnar Eckhoff og forfald fra en af de andre musikere. Aflysning af koncerten truede Men i stedet kom en ung klarinettist, Jonas Lyskjær Frølund, som sammen med Jakob Westh (flygel) spillede en fin koncert. Den unge klarinettist spillede og agerede næsten som en ny Martin Fröst. Publikum virkede meget glade og opløftede efter koncerten. Men de fik jo også champagne og småkager i tilgift på denne dag.

Søndag den 11. februar havde vi igen koncert i Kompagnihuset. Denne gang med Københavns WienerTrio. Trioen består af tre særdeles professionelle musikere, der har lange karrierer bag sig. De har været ansat i forskellige orkestre i ind- og udland. Og været med utallige cd-indspilninger. De tager nu ud og spiller det wienerklassiske repertoire så at sige alle steder hvor folk i den modne alder, som husker middagskoncerterne fra Wivex i radioen, nyder at genhøre alle de dejlige melodier. Publikum sad faktisk og nynnede med og vuggede i takt til musikken. Ja, vi manglede egentlig kun lyden af spisebestikkets klirren mod tallerkenerne. Dertil var de tre herrer fulde af jokes og historier. Fin, fin eftermiddag, hvor der var fuldt hus.

Søndag den 8. marts -  nøjagtig én måned senere -  havde vi næste koncert. De virtuose mesterværker ”Jorden Rundt” blev spillet af den efterhånden ret så berømte Niklas Walentin på violin og Alexander McKenzie på klaver. De to unge mennesker gav os forrygende topprofessionelle og charmerende udgaver af de forskellige ”perler” fra musikkens store mestre. Til slut, efter stående akklamationer fra publikum, et flot ekstranummer – vist nok en ungarsk czardas – løsnede de to herrer deres butterfly som tegn på, at nu var koncerten slut. Det blev en rigtig god koncert.

Søndag den 15. april havde vi afslutningen på sæsonen med koncerten med eleverne fra Det Kongelige Operaakademi. Her fik vi som sædvanlig et righoldigt udpluk af arier fra de mere eller mindre kendte, forskellige operaer. De unge mennesker fortalte om arierne og musikken. Der var ca. 105 tilhørere til denne koncert, som har vist sig at være utrolig populær.

Løst og fast i foreningen:

Der har været afholdt et spændende møde hos Jens Due, hvor vi sammen med repræsentanter fra de andre musikforeninger i regionen hørte om hinandens planer og programmer, drøftede muligheder for evt. samarbejde. Vi enedes om at lave en kalender, hvor man kan se datoerne for hinandens koncerter for så vidt muligt at undgå sammenfald. Vi blev dog enige om, at ”der er for få søndage om året” til at man helt kan undgå dette.

Der har der været afholdt to bestyrelsesmøder.

Et par medlemmer af bestyrelsen har to gange været til møde i Kulturelt Udvalg i Næstved Kommune for at høre om kommunens tiltag og planer om den fremtidige kulturudvikling i området.

Det skal ingen hemmelighed være, at vi godt kunne bruge nye medlemmer. I den forløbne sæson mistede vi to af vore mest trofaste af slagsen. Nemlig Gertrud Madsen, som var foreningens ældste medlem, hun havde været med siden 1948. Hun opnåede at fejre sin 100 års fødselsdag. Samt Lise Magius, som havde været med i bestyrelsen i 29 år. Hun var en ildsjæl i Næstveds kulturliv gennem mange år på flere områder. Æret være hendes minde.

Der skal lyde en stor tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde. Samt tak til sponsorer, vi har desværre mistet én, så vi må arbejde på at skaffe nye. Vi er jo ikke alene om at lave koncerter. Der er mange som er aktive rundt omkring i regionen, der forgår mange ting, men vi klør på.

Debat på baggrund af beretningen:

Formandens beretning gav anledning til debat omkring sammensætningen af musikforeningens program, og i sammenhæng hermed problemet med at få flere medlemmer.

Der var enighed om, at generationerne næst efter de på generalforsamlingen tilstedeværende, ikke kommer til koncerterne. Som en del af årsagen blev nævnt manglende musikundervisning og introduktion til den klassiske musik i skolen. En anden mulig grund er oplevelsessamfundets mange tilbud, som vi konkurrerer med. Endnu en vigtig ting, som blev påpeget var synlighed.

Herunder blev aviserne, Facebook og Næstved kommunes netbaserede kulturplatform MÆRK NÆSTVED samt KULTUNAUT nævnt. Med hensyn til aviserne kunne bestyrelsen sige, at de trykte medier ikke altid var så villige til at til at synliggørelse musikforeningens koncerter. Til mangt en event i regionen sendes en journalist ud, mens musikforeningen er underprioriteret. En journalist og en fotograf på pletten, ville kunne stimulere folks opmærksomhed og interesse.

Blandt de trykte medier er vi mest afhængige af gratisaviserne, da de yngre potentielle medlemmer sjældent læser Sjællandske (hvorfor købe en avis, når man kan få nyheder gratis).

Henning Grubert bemærkede, at folk han kender har tilkendegivet at de læser anmeldelser af koncerterne. H.G. efterlyste en ’medanmelder’.

Bestyrelsen kunne meddele, at den gør et stort arbejde for synligheden ved at designe og trykke plakater, som anbringes alle relevante steder, hvor først og fremmest musik- men også andre kulturinteresserede kommer.

Bestyrelsen arbejder videre på registrering på Kultunaut og Mærk Næstved samt på at oprette en side på Facebook.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

4

Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget

Regnskab

Regnskabet for perioden 01.05.17 – 30.04.2018 blev fremlagt og de enkelte poster i regnskabet blev gennemgået og uddybet. Periodens resultat viser et underskud på 17.694,05 kr. Det reviderede regnskab ser herefter  således ud:

Beholdningen pr. 30.04.2017 var på 196.141,23

Resultat pr. 30.04.2018                 - 17.694,05

Status pr. 30.04.2018                     178.447,18 

Forklaringen på det markante underskud ligger i et mistet sponsorat. Tidligere år har foreningen været sponsoreret af Brand af 1848 Fonden med mellem 16.- 20.000,- kr. Dette sponsorat er beklageligvis bortfaldet.

Regnskabet blev godkendt.

Budget

I budgettet 2018 – 2019 er der taget højde for det bortfaldne sponsorat. Honorar til kunstnere er derfor beskåret med godt 20.000,- (i forhold til den reelle udgift i sidste sæson).

Det kommende sæsonprogram er fastlagt med færdige kontrakter på samtlige koncerter, så den budgetterede udgift til honorarer er lig med den reelle udgift.

Medlemskontingentet fastholdes på de 500,- kr. og løssalget på 150,- kr. Den ny sæson forventes at give foreningen et beskedent overskud på 6.700,- kr.

Budgettet blev godkendt.

5

Formandens redegørelse for den kommende sæson

I den kommende sæson kan vi se frem til et program, der er sammensat af det helt klassiske og klassisk med nye spændende klange:

30.09.   Ensemble Storstrøm

28.10.   Elisabeth Westenholz, klaver

18.11.   Poseidon

27.01.   2 pianister Duo b!z’art

16.01.   Storstrøms Symfoniorkester

10.02.   Bjarke Falgren, klassisk i jazz-arrangementer

24.03.   Sunding & Vinding, rytmiske arrangementer af bl.a. Carl Nielsens sange

07.04.   Opera Akademiet

6

Vedtægtsændringer

I vedtægterne af 29.05.2015 er følgende afsnit i §3 foreslået ændret af bestyrelsen:

§3, 2. linje: ændres til: Indkaldelse sker skriftligt med mindst 30 dages varsel.

§3, 3. afsnit, 2.- 3. linje ændres til: skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Begge ændringer blev vedtaget.

7

Valg

På valg til bestyrelsen var følgende: Hanne Pedersen, Tommy Johansen og Jens Due. Alle blev genvalgt.

Valg af revisor: På valg var Jørgen Nielsen. Jørgen blev genvalgt.

8

Eventuelt

Musikforeningen blev rost for sin koncertrække. Én mente, at priserne på drikkevarerne, der sælges i pausen, godt kunne hæves lidt. En anden mente, at det sociale ved en snak i pausen over en øl eller et glas vin var vigtigt for koncertgæsternes oplevelse (hader udtrykket, men kan ikke lige finde et andet), og at man derfor ikke på den måde bør gøre det dyrere at gå til koncert.

Generalforsamlingen blev afsluttet med tak for god ro og orden.

Udover bestyrelsen deltog 7 medlemmer i generalforsamlingen. Foreningen var efterfølgende vært ved et lille traktement.


Referent: Lone Kluge Larsen 25.05.2018