VEDTÆGTER

FOR

NÆSTVED MUSIKFORENING

§1.

Foreningens navn er NÆSTVED MUSIKFORENING. Foreningen blev stiftet den 4. november 1941.


§2.

Foreningens formål er at arrangere koncerter med klassisk musik og dermed bidrage til musiklivet i Næstved. Musikforeningens medlemmer har gratis adgang, men koncerterne er åbne for alle andre mod betaling af entre´. Børn og unge under 18 år har gratis adgang, dog kun i følgeskab med voksne. Enhver kan blive medlem. Bestyrelsen kan træffe beslutning om udstedelse af gæstebilletter


§3.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse sker skriftligt  med mindst 30 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med samme skriftlige varsel på bestyrelsens foranledning eller når mindst 1/3 af medlemmerne  skriftligt fremsætter krav derom indeholdende dagsorden.

Der kan hverken på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling tages beslutning i nogen sag, som ikke er optaget på dagsordenen. Sager, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten  afgør alle spørgsmål om afstemningernes gyldighed. Afstemninger skal foregå skriftlig, hvis blot  et enkelt medlem kræver det. Der kan ikke stemmes med skriftlig fuldmagt.


§4.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og består af 6 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling. Hvert år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden eller to medlemmer af bestyrelsen i forening.


§5.

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. maj til den 30. april følgende år. Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.


§6.

Foreningens vedtægter kan kun ændres på en ordinær generalforsamling, hvor det ved indkaldelsen er angivet, at der er fremsat forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.


§7.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Opnås der ikke tilstrækkeligt flertal herfor, kan den endelige beslutning træffes med simpelt stemmeflertal på en efterfølgende generalforsamling, der afholdes senest en måned efter.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes til musikformål, som bestemmes af generalforsamlingen.


---oooOOOooo---


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling  den 29. maj 2015.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling  den 24. maj 2018.